Bestate-P

89
30010

OPIS:

It is a liquid mixture of carefully selected ingredients (lactate and acetate) chosen in proportions that ensure effective protection and shelf life of all meat and fish products. It inhibits the growth of microorganisms (mainly coliform bacteria, lactic acid bacteria and pathogenic bacteria such as: Staphylococcus aureus, Salmonella ssp., Clostridium botulinum and Listeria monocytogenes); product recommended for manufacturing mett, raw sausages, maturing products, products with the addition of mechanically separated meat and mechanically separated poultry, as an addition to rind emulsion and addition to brine (eliminating the infection in raw meat intended for smoked meat); the product can be used by injection as a protection against microbial changes in pork and poultry half-carcass; the product can be applied for soaking of natural casings used in the production of microbiologically sensitive meat products (e.g. raw sausage)

Use:

Smoked meat

Recommended dosage of 1% in ready smoked meat.

The formula for the addition of Bestate-P in smoked meat

Bestate-P additive into brine = (100% + A) (100% – B)/A 100%

A – assumed injection level (%)
B – assumed losses during heat treatment

Recommended amount of Bestate-P additive per 100 litres of brine

Injection

40%

50%

60%

70%

80%

100%

Bestate-P additive (kg)

3,08

2,64

2,34

2,14

1,98

1,76

Cured meats

We recommend adding the preparation to all sausage stuffing – 0.9% per stuffing while taking into account the standard loss in heat treatment.

The formula for the addition of Bestate-P in scalded sausages

Bestate-P additive for stuffing = W *(100% – U)

W – amount of meat stuffing per mixer (kg)
U – assumed level of losses in raw sausage during heat treatment

This ensures much greater shelf life of sausages, even in the absence of the continuity of cold chain

Pig intestines

Thanks to soaking of pig intestines in a 5% Bestate-P solution for 1 h, the intestines are characterized by significantly longer life in sausages (even if the sausage is not smoked).

Rind emulsion

Bestate-P additive in an amount of 1% per weight of rind emulsion significantly extends the life of cured meats containing rind emulsion.

Pork and poultry half-carcases

Spraying pork half-carcasses with a 20% solution of Bestate-P (25 kg Bestate-P and 100 kg of water) has a beneficial effect on the results of microbiological swab tests of the surface of half-carcasses intended for export. Poultry carcases can be secured through the use of the sprayed preparation for 2 minutes in the last period of spraying of already chilled carcasses.

Mięsa produkcyjne

Zalecamy zastosowanie preparatu Bestate-P w ilości 1 % w celu zabezpieczenia ich trwałości. Od momentu dodania preparatu mięsa są stabilizowane mikrobiologicznie.

Production meat

We recommend the use of Bestate-P preparation in the amount of 1% in order to ensure their long shelf life. From the moment of addition of the preparation, the meat is stabilised microbiologically.

Semi-dried products

We recommend Bestate-P preparation as an additive to semi-dried products (dosage: 1% per finished meat product). At the first stage of drying the life of these products it is very variable. Bestate-P ensures the repeatability of taste and eliminates acidification

Offal products

An additive to all offal products such as head cheese and pate in the amount of 1% per finished product.

Culinary meat and raw sausages

Bestate-P significantly extends the life of culinary meat, raw white sausages and raw Polish smoked sausage with 1% if additive per finished product.

DAWKOWANIE:

1% if additive per finished product

Pobierz folder produktu

Opcje (Puste “p”, Bez glutaminianu sodu “b”, Niskowydajne “n”, Średniowydajne “s”, Wysokowydajne “w”, Do produktów surowych “d”):

p

 

Preservatives
200
Preparaty przedłużające trwałość
30010

OPIS:

Jest to płynna mieszanina odpowiednio  wyselekcjonowanych, składników (mleczanów oraz octanów), dobranych w proporcjach zapewniających skuteczną  ochronę i trwałość wszystkich produktów mięsnych oraz rybnych. Solanki do mięsa hamują rozwój drobnoustrojów (głównie: bakterii grupy coli, bakterii mlekowych i bakterii chorobotwórczych: Staphylococcus aureus, Salmonella ssp., Clostridium botulinum oraz Listeria monocytogenes); produkt zalecany do produkcji metek, kiełbas surowych, produktów dojrzewających, wyrobów z dodatkiem mom i mdom, jako dodatek do emulsji skórkowej i dodatek do solanek (eliminując zakażenie w surowcu mięsnym przeznaczonym na wędzonki); produkt może być stosowany przez nastrzyk jako środek zabezpieczający przed zmianami mikrobiologicznymi w półtuszach wieprzowych i drobiowych; produkt może być stosowany do moczenia osłonek naturalnych używanych do produkcji produktów mięsnych wrażliwych mikrobiologicznie (np. kiełbasa surowa)

Zastosowania:

Wędzonki

Zalecana dawka 1 % w gotowej wędzonce.

Wzór na poziom dodatku preparatu Bestate – P w wędzonkach

Dodatek Bestate-P do solanki do mięsa = (100% + A) (100% – B)/A 100%

A – zakładany poziom nastrzyku (%)
B – zakładany poziom ubytków w obróbce termicznej

Zalecana ilość dodatku preparatu Bestate-P na 100 litrów solanki do mięsa

Poziom nastrzyku

40%

50%

60%

70%

80%

100%

Dodatek Bestate-P

3,08

2,64

2,34

2,14

1,98

1,76

Wędliny

Zalecamy dodawanie preparatu do wszystkich farszów kiełbasianych, na poziomie 0,9% na farsz przy uwzględnieniu standardowego ubytku w obróbce termicznej.

Wzór na poziom dodatku preparatu Bestate – P w wędlinach parzonych

Dodatek Bestate-P do farszu = W *(100% – U)

W – ilość farszu mięsnego na mieszałce (kg)
U – zakładany poziom ubytków wędliny surowej w obróbce termicznej

Gwarantuje zdecydowanie większą trwałość wędlin, nawet przy braku ciągłości łańcucha chłodniczego

Jelita wieprzowe

Dzięki moczeniu przelanych jelit wieprzowych w 5% roztworze Bestate-P przez 1 h jelita zachowują zdecydowanie wyższą trwałość w kiełbasach (nawet jeśli kiełbasa nie jest wędzona).

Emulsja skórkowa

Dodatek Bestate-P w ilości 1 % na masę emulsji skórkowej znacznie przedłuża trwałość wędlin zawierających emulsję skórkową.

Półtusze wieprzowe i tuszki drobiowe

Natrysk półtusz wieprzowych 20% roztworem preparatu Bestate-P (25 kg Bestate-P i 100 kg wody) wpływa korzystnie na wyniki badań mikrobiologicznych wymazów z powierzchni półtusz przeznaczonych na eksport. Tuszki drobiowe mogą być zabezpieczane poprzez zastosowanie rozpylonego preparatu przez 2 minuty w ostatnim okresie oprysku już ochłodzonych tuszek.

Mięsa produkcyjne

Zalecamy zastosowanie preparatu Bestate-P w ilości 1 % w celu zabezpieczenia ich trwałości. Od momentu dodania preparatu mięsa są stabilizowane mikrobiologicznie.

Wyroby podsuszane

Polecamy preparat Bestate-P jako dodatek do wyrobów podsuszanych (dawkowanie: 1 % na gotowy wyrób mięsny). W pierwszym etapie podsuszania trwałość tych produktów jest bardzo zmienna. Preparat Bestate-P pozwala uzyskać powtarzalność smaku i eliminować efekt zakwaszania.

Wyroby podrobowe

Dodatek preparatu do wszystkich produktów podrobowych jak salcesony i pasztety w ilości 1 % na gotowy wyrób.

Mięsa kulinarne i surowe wędliny

Bestate-P znacząco przedłuża trwałość mięsa kulinarnego, kiełbasy białej surowej i polskiej wędzonej surowej przy poziomie dodatku 1 % na produkt gotowy.

Jest to płynna mieszanina odpowiednio wyselekcjonowanych, składników (mleczanów oraz octanów), dobranych w proporcjach zapewniających skuteczną ochronę i trwałość wszystkich produktów mięsnych oraz rybnych. Hamuje rozwój drobnoustrojów (głównie: bakterii grupy coli, bakterii mlekowych i bakterii chorobotwórczych: Staphylococcus aureus, Salmonella ssp., Clostridium botulinum oraz Listeria monocytogenes); produkt zalecany zarówno dla przemysłu rybnego jak i mięsnego.

Deklaracja: regulatory kwasowości: E261, E326

 

DAWKOWANIE:

0,5 – 1% na wyrób gotowy lub 5% do moczenia osłonek naturalnych

Pobierz folder produktu

Opcje (Puste “p”, Bez glutaminianu sodu “b”, Niskowydajne “n”, Średniowydajne “s”, Wysokowydajne “w”, Do produktów surowych “d”):

p

 

Preparaty płynne
94
30010

OPIS:

Это жидкая смесь соответствующим образом подобранных компонентов (лактатов и ацетатов) в пропорциях, обеспечивающих эффективную защиту и длительный срок годности всех мясных и рыбных изделий. Подавляет развитие микроорганизмов (в основном бактерий группы кишечной палочки, молочнокислых бактерий и патогенных бактерий: Staphylococcus aureus, Salmonella ssp., Clostridium botulinum и Listeria monocytogenes); продукт рекомендуется для производства мягкой сырокопченой колбасы, свежих колбас, сыровяленых изделий, изделий с добавлением ММО и МПМО, в качестве добавки к эмульсии из шкурок и добавки для рассолов (исключая заражения в мясном сырье, предназначенном для копчения); продукт может быть использован для шприцования как средство защиты от микробиологических изменений в полутушах свиней и птицы; продукт может быть использован для замачивания натуральных оболочек, используемых для производства мясных микробиологически чувствительных продуктов (например, свежая колбаса)

Применение:

Копчености

Рекомендуемая доза 1 % от массы готового изделия копченого изделия.

Формула для расчета уровня добавки препарата Bestate – P в копчености

Добавка Bestate-P в рассол = (100% + А) (100% – B)/A 100%

А – ожидаемый уровень шприцевания (%)
B – ожидаемый уровень потерь при термической обработке

Рекомендуемое количество добавки препарата Bestate-P на 100 литров рассола

Уровень шприцевания

40%

50%

60%

70%

80%

100%

Добавка Bestate-P (кг)

3,08

2,64

2,34

2,14

1,98

1,76

Колбасные изделия

Рекомендуется добавление препарата во все колбасные фарши, на уровне 0,9% от массы фарша с учетом стандартных потерь во время термической обработки.

Формула для расчета уровня добавки препарата Bestate – P в варено-копченые изделия

Добавка Bestate-P в фарш = W *(100% – U)

W – количество фарша в мешалке (кг)
U – ожидаемый уровень убытков свежей колбасы во термической обработки

Гарантирует значительно более длительный срок годности колбасных изделий, даже при отсутствии непрерывности холодильной цепи

Кишки свиные

Благодаря замачиванию перелитых свиных кишок в 5% растворе Bestate-P в течение 1 ч, кишки сохраняют значительно более длительный срок годности в колбасах (даже если колбаса не копченая).

Эмульсия из шкурок

Добавка Bestate-P в количестве 1% от массы эмульсии из шкурок значительно продлевает срок годности колбасных изделий, содержащих эмульсию из шкурок.

Свиные полутуши и тушки птицы

Орошение свиных полутуш 20% раствором препарата Bestate-P (25 кг Bestate-P и 100 кг воды) положительно влияет на результаты микробиологического исследования материала с поверхности полутуш, предназначенных на экспорт. Тушки птицы могут быть обработаны путем применения распыленного препарата в течение 2 минут в последней стадии орошения уже охлажденных тушек.

Мясная продукция

Рекомендуется применение препарата Bestate-P в количестве 1 % с целью продления ее срока годности. С момента добавления препарата мясо стабилизируются микробиологически.

Подсушенные изделия

Мы рекомендуем препарат Bestate-P в качестве добавки к подсушиваемым изделиям (дозировка: 1 % от готового мясного изделия). На первом этапе подсушивания срок годности этих изделий очень изменчив. Препарат Bestate-P позволяет получить повторяемость вкуса и исключить эффект подкисления.

Ливерные изделия

Добавка препарата во все ливерные изделия, такие как зельцы и паштеты, в количестве 1 % от массы готового изделия

Мясные полуфабрикаты и свежие колбасные изделия

Bestate-P значительно продлевает срок годности полуфабрикатов, свежей белой колбасы и польской сырокопченой на уровне добавки 1 % от готового изделия.

DAWKOWANIE:

1 % от готового изделия

Pobierz folder produktu

Opcje (Puste “p”, Bez glutaminianu sodu “b”, Niskowydajne “n”, Średniowydajne “s”, Wysokowydajne “w”, Do produktów surowych “d”):

p

 

Препараты, увеличивающие срок годности