OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ALL SPICE Niegodzisz spółka jawna Z SIEDZIBĄ W DZIEKANOWIE NOWYM

I. DEFINICJE

 1. „OWS” - oznacza niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.
 2. „Sprzedający” – oznacza AALL SPICE Niegodzisz spółka jawna z siedzibą w Dziekanowie Nowym, (05-092), ul. Rolnicza 457, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000909854, REGON: 369402072, NIP: 1182165114
 3. „Kupujący” –oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadjącą osobowości prawnej, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywa produkty od Sprzedającego .
 4. „Strony” oznacza Sprzedającego i Kupującego łącznie.
 5. „Produkt” – oznacza produkty znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedającego stanowiące przedmiot umowy sprzedaży/dostawy zawartej pomiędzy Sprzedającym i Kupującym;
 6. „Umowa” – oznacza umowę sprzedaży lub dostawy zawartą pomiędzy stronami, w tym również potwierdzenie przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego.
 7. „Zamówienie” – oznacza oświadczenie woli złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania Kupującego zawierające wolę zawarcia Umowy, skierowane do Sprzedającego

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. OWS określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży i dostawy towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedającego.
 2. OWS w szczególności określają zasady składania zamówień, terminy realizacji zamówień, terminy i zasady płatności, procedury reklamacyjne
 3. OWS stanowią integralną część umów sprzedaży i dostawy zawieranych przez Sprzedającego.
 4. OWS mają zastosowanie, jeżeli drugą stroną umowy jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nie mają one zastosowania w przypadku sprzedaży konsumenckiej
 5. OWS wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych lub ustalanych przez Kupującego.
 6. W przypadku kolizji/rozbieżności pomiędzy treścią Ogólnych Warunkach Sprzedaży a indywidualnie ustalonymi pomiędzy Stronami postanowieniami umownymi, zastosowanie mają indywidualnie ustalone pomiędzy Stronami postanowienia w umowne.
 7. Kupujący składając zamówienie potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z OWS i je akceptuje.
 8. OWS zamieszczone są na stronie internetowej Sprzedającego: www.allspice.pl.

III. ZAMÓWIENIA

 1. Informacje dotyczące Produktów znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedającego zawarte w katalogach, folderach, broszurach itp., a także zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego mają jedynie charakter reklamowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Jakiekolwiek zapewnienia, gwarancje i zmiany do umowy sprzedaży/dostawy składane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy sprzedaży/dostawy lub złożeniem oferty nie wiążą Sprzedającego.
 3. Przed złożeniem pierwszego Zamówienia Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu dane identyfikujące tj.: adres siedziby, numer NIP, numer REGON, numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (w przypadku osób prawnych), osoby uprawnione do reprezentowania Kupującego.
 4. Zamówienie winno zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego lub posiadające upoważnienie do działania w jego imieniu. Nadto w Zamówieniu winna zostać wskazana osoba odpowiedzialna za realizację Zamówienia po stronie Kupującego, we wszelkich bieżących sprawach związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy sprzedaży/dostawy, a w szczególności uzupełnienia, ograniczenia, zmiany lub w inny sposób modyfikacji Zamówienia, negocjowania cen towarów oraz/lub negocjowania warunków dostaw, zgłaszania reklamacji, odbioru i podpisywania faktur VAT. W powyższym względzie w braku odmiennych pisemnych zastrzeżeń w treści zamówienia, domniemywa się, że osoba wskazana w zamówieniu upoważniona jest do występowania w imieniu i na rzecz Kupującego w powyższych sprawach.
 5. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia telefonicznie + 48 22 751 14 64 lub droga pisemną tj. faxem +48 22 732 09 52 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres handel@allspice.pl
 6. Sprzedający składa Kupującemu ofertę drogą pisemną tj. faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Zamówienie uważa się za skutecznie złożone przez Kupującego z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Brak odpowiedzi Sprzedającego na złożone Zamówienie nie może zostać uznany za milczące przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 8. Zamówienie złożone przez Kupującego powinno zawierać następujące dane:
  1) nazwę Kupującego;
  2) numer NIP;
  3) dokładne określenie zamawianych Produktów, tj. wskazanie nazwy handlowej lub symbolu Produktu określonego w ofercie Sprzedającego;
  4) ilość zamówionego towaru;
  5) miejsce i warunki dostawy/odbioru Produktu;
  6) osobę uprawnioną do odbioru Zamówienia.
 9. Jeżeli Zamówienie składane jest na podstawie oferty złożonej przez Sprzedającego, konieczne jest wskazanie na Zamówieniu numeru lub daty tej oferty. W przypadku nie wskazania numeru oferty, Sprzedający nie jest odpowiedzialny za ewentualne niezgodności cenowe z ofertą, brak dostępności Produktów, jak również niezgodności w szczegółowych parametrach Produktów.
 10.  Sprzedający potwierdza przyjęcia Zamówienia do realizacji drogą pisemną tj. faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W potwierdzeniu Zamówienia Sprzedający określa w szczególności rodzaj Produktów, ich ilość, termin i miejsce dostawy lub termin odbioru Zamówienia, cenę, warunki dostawy i termin płatności. Wraz z potwierdzeniem Zamówienia sprzedający przesyła informację o obowiązujących OWS.
 11. W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną Sprzedający potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji drogą pisemną tj. faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub numer fax. W przypadku nie wskazania przez Kupującego adresu e-mail lub numeru fax, Sprzedający potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez uzupełnienie informacji dotyczących Zamówienia na przygotowanym przez Sprzedającego formularzu, który następnie zostanie przekazany do wewnętrznego systemu Zamówień Sprzedającego.
 12. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia Sprzedającego potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji wraz z informacją o obowiązujących OWS, lub wprowadzenia Zamówienia do wewnętrznego systemu Sprzedającego zgodnie z ust. 11 powyżej
 13. W przypadku braku możliwości realizacji złożonego Zamówienia, w szczególności w odniesieniu do stanowiącego przedmiot Zamówienia asortymentu Produktów lub ich ilości/jakości, terminu i miejsca dostawy/odbioru, Sprzedający w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia określi najbliższy możliwy termin realizacji Zamówienia i jego sposób. Zaproponowany przez Sprzedającego termin i sposób realizacji Zamówienia jest wiążący dla Stron o ile Kupujący nie złoży drogą pisemną tj. faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w przypadku sposobu zamówienia, o którym mowa w ust. 11 powyżej, w formie telefonicznej, rezygnacji ze złożonego Zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 24h od daty potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 14.  Rezygnacja z Zamówienia przez Kupującego w innych przypadkach niż wskazane w ust. 12 powyżej jest dopuszczalna tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków rezygnacji z zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami produkcji, które powstały do momentu rezygnacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
 15. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne oznaczenie przez Kupującego w treści Zamówienia nazwy handlowej lub symbolu zamawianego Produktu, jego ilości lub specyfikacji.
 16. W przypadku produktów, których skład i specyfikacja ustalone zostały przez strony indywidualnie oraz w przypadku produktów, których rynek zbytu jest ograniczony wyłącznie do danego Kupującego, Sprzedający zastrzega brak możliwości rezygnacji z Zamówienia oraz zwrotu takich Produktów, w przypadku gdy przyczyny zwrotu leżą wyłącznie po stronie Kupującego.
 17. W razie zaistnienia przyczyn niezależnych od Sprzedającego, istotnie utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie Umowy w całości lub w części, a dotyczących w szczególności okoliczności zaistniałych po stronie dostawców Sprzedającego (np. opóźnienia lub brak dostaw materiałów i surowców niezbędnych do wykonania Produktów, utrudnienia lub opóźnienia w uzyskaniu niezbędnych usług), ustalone terminy realizacji ulegają odpowiedniemu wydłużeniu. Jeżeli jednak Sprzedający wskutek wskazanych powyżej okoliczności utracił możliwość wykonania przedmiotu Umowy, uprawniony jest on do złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia takich okoliczności. Jednocześnie w przypadku, gdy Kupujący nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji Umowy z przyczyn wskazanych powyżej, uprawniony jest on do złożenia Sprzedającemu oświadczenia woli od odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od daty poinformowania go zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających wykonanie Umowy w terminie. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności ze ewentualne szkody powstałe z powodu wskazanych powyżej okoliczności, po stronie Kupującego.
 18. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedającemu kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w wysokości 20% wartości netto Umowy. Zapłata kary umownej nie zwalnia Kupującego z obciążenia rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

IV. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Cena Produktów określana jest w pisemnej ofercie Sprzedającego złożonej Kupującemu. W przypadku braku oferty cena określona będzie w Umowie.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie wynikającym z wystawianej przez Sprzedającego faktury VAT, o ile inny termin nie wynika z oferty lub postanowień Umowy.
 3. Ceny określone w ofercie Sprzedającego lub Umowie są cenami netto i zostaną podwyższone o należny podatek od towarów i usług w wysokości oraz z zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Do momentu zapłaty pełnej ceny Zamówienia dostarczone Produkty stanowią własność Dostawcy.
 5. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu oraz ich doręczania drogą elektroniczną.
 6. Kupujący oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, a w przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Sprzedającego pod rygorem obciążenia go wszelkimi negatywnymi konsekwencjami finansowymi z tego tytułu.
 7. Jeżeli po zawarciu Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego do dojdzie do zmiany istotnych warunków Umowy (np. zmniejszenie ilościowe lub asortymentowe Zamówienia, zmiana specyfikacji Produktu, zmiana terminów dostawy) Sprzedający uprawniony będzie do przedstawienia Kupującemu nowej oferty sprzedaży/dostawy, wyznaczając jednocześnie 14 dniowy termin do jej akceptacji. W przypadku braku akceptacji nowej oferty przez Kupującego, Sprzedający uprawniony będzie od złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od daty uzyskania informacji (lub ostatniego dnia, kiedy oświadczenie takie mogło zostać złożone) o braku akceptacji nowej oferty przez Kupującego.
 8. Sprzedający może uzależnić realizację Zamówienia od uprzedniej wpłaty zaliczki w określonej kwocie lub wyrażonej procentem danego Zamówienia.
 9. Zapłata ceny dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego na fakturze VAT
 10. Zapłata uznana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
 11. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze uprawnia Sprzedającego do przerwania dostaw Produktu/ów i wstrzymania realizacji już przyjętych i jeszcze nie wykonanych Zamówień.
 12. W razie opóźnienia z zapłatą ceny, Sprzedającemu należą się odsetki za czas opóźnienia, chociażby Sprzedający nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Kupujący odpowiedzialności nie ponosi. Sprzedającemu należą się odsetki ustawowe, o ile inna wysokość odsetek nie zostanie określona w umowie. Obowiązek zapłaty odsetek nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.
 13. Wniesienie reklamacji w stosunku do dostarczonych Produktów nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Produkty w ustalonym terminie.
 14. Kupujący nie ma prawa do dokonywania potrąceń z jakichkolwiek tytułów bez pisemnej zgody Sprzedającego.

V. WARUNKI I TERMINY DOSTAWY/ODBIORU PRODUKTÓW

 1. Dostawa Produktów zostanie zrealizowana w terminie określonym w ofercie lub w Umowie.
 2. Jeżeli dostawa Produktów opóźnia się z przyczyn, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, wszelkie ryzyka związane z opóźnieniem dostawy nie obciążają Sprzedającego.
 3. Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku:
  1) wstrzymania dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego;
  2) opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny;
  3) nieudzielenia Sprzedającemu przez Kupującego informacji niezbędnych do realizacji dostawy;
  4) działania siły wyższej.

W takim przypadku termin dostawy ulegnie wydłużeniu o okres występowania takich okoliczności, z uwzględnieniem czasu koniecznego dla Sprzedającego do wznowienia dostawy.

 1. Koszt transportu Produktów obciąża Kupującego, w przypadku Zamówień, których wartość jest niższa niż 500 zł netto (pięćset złotych). Koszty transportu powyżej kwoty wskazanej w zdaniu poprzednim ponosi Sprzedający, chyba że co innego wynika z treści oferty Sprzedającego lub Umowy.
 2. W przypadku dostawy Produktów ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Produktów przechodzą na Kupującego z momentem wydania.
 3. Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, dostawa realizowana będzie do miejsca dostawy wskazanego w treści Zamówienia i zostanie wykonana przez przewoźnika wybranego przez Sprzedającego.
 4. W przypadku odbioru Produktów będących przedmiotem Zamówienia, przez Kupującego we własnym zakresie, osoba działająca w imieniu bądź na zlecenie Kupującego obowiązana jest do przedstawienia stosownego upoważnienia do odbioru Zamówienia.
 5. W przypadku odbioru Produktów będących przedmiotem Zamówienia, przez Kupującego we własnym zakresie, ryzyka o których mowa w ust. 5 powyżej przechodzą na Kupującego z chwilą udostępnienia przedmiotu Zamówienia do załadunku.
 6. W razie nieuzasadnionej odmowy odbioru Zamówienia, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu oraz kosztami magazynowania w wysokości 0,2% wartości danego Zamówienia za każdy dzień przechowywania.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

 1. Sprzedający zapewnia, że Produkty znajdujące się w jego ofercie handlowej wytwarzane są zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, posiadają wymagane atesty oraz są oznaczone zgodnie z obowiązującymi normami.
 2. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Produkty zgodnie z Umową i nie odpowiada za zastosowanie Produktu przez Kupującego niezgodnie z jego przeznaczeniem lub brak oczekiwanego przez Kupującego efektu zastosowania Produktów.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z tym że odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkody o rzeczywistym charakterze, wyłączając utracone korzyści. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewłaściwego doboru Produktów, wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem lub niewłaściwego magazynowania.
 4. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wszelkich szkód nieobjętych wyłączeniem zostaje ograniczona do rzeczywistej straty Kupującego, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100% wynagrodzenia netto.
 5. Jeżeli Strony uzgodniły pisemnie dostawę Produktów lub materiałów niespełniających Polskich Norm lub innych norm technicznych lub bezpieczeństwa, Sprzedający nie odpowiada za wynikłe z tego szkody.

VII. REKLAMACJE

 1. 1. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po odebraniu Zamówienia dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z Zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń fizycznych dostarczonych Produktów lub opakowań w jakich Produkty te zostały dostarczone Kupujący obowiązany jest do zamieszczenia stosownych informacji w dokumentach przewozowych pod rygorem utraty możliwości powoływania się na nie w stosunku do Sprzedającego.
 3. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych dostarczonych Produktów powinny zostać zgłoszone Sprzedającemu Faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu dostawy Zamówienia, pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych. W zgłoszeniu należy, wskazać numer Zamówienia, oznaczenie Produktu, którego dotyczy oraz różnice ilościowe.
 4. W przypadku odbioru Produktów przez Kupującego we własnym zakresie lub na jego zlecenie, Kupujący nie jest uprawniony do podnoszenia w stosunku do Sprzedającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad ilościowych.
 5. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych Produktów powinny zostać zgłoszone Sprzedającemu faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w przypadku sposobu zamówienia, o którym mowa w ust. 11 powyżej, w formie telefonicznej niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty stwierdzenia wady, wraz ze zgłoszeniem przedłożyć należy dokumenty potwierdzające istnienie wady, pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.
 6. Wady części dostarczonych Produktów nie uprawniają Kupującego do składania reklamacji co do całości Zamówienia.
 7.  Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty jej wniesienia. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe we wskazanym terminie (np. z powodu konieczności przeprowadzenia analiz jakościowych) Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego.
 8. Jeżeli reklamacja Kupującego okaże się uzasadniona Sprzedający zobowiązuje się do wymiany Produktów wadliwych na wolne od wad oraz dostarczenia tych Produktów na swój koszt do miejsca wskazanego przez Kupującego w terminie z nim uzgodnionym.
 9. Kupujący zobowiązuje się do współdziałania ze Sprzedającym w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji.

VIII. SIŁA WYŻSZA

 1. Na gruncie OWS „Siła wyższa” oznacza anormalne zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności mowa tu o: wystąpieniu wojen, powodzi, trzęsień ziemi, pożaru i innych klęsk żywiołowych, stanu epidemii, zamieszek, strajku, sabotażu, eksplozji, zorganizowanych akcji strajkowych pracowników, wymogów obrony narodowej, zarządzeń, rozporządzeń lub regulacji bez względu na ich prawną skuteczność, nadzwyczajną awarię, niemożność uzyskania dostaw energii elektrycznej, energii innego rodzaju, surowców, siły roboczej, sprzętu, środków transportu, braki dostępności surowców i materiałów lub jakichkolwiek innych lub podobnych nieprzewidzianych zdarzeń, którym Sprzedający nie mógł zapobiec, pomimo zachowania należytej staranności. Strony zgodnie ustalają, że Siłą wyższą nie jest pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 oraz jej skutki, w tym ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy (i) wprowadzono przez władze państwowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej Sprzedawcy lub Dostawcy lub (ii) nastąpiły faktycznych okoliczności, uniemożliwiających realizację Zamówienia (np. zamkniecie przedsiębiorstwa Sprzedawcy lub Dostawcy), co Strona powołująca się na ten fakt musi udowodnić drugiej Stronie za pomocą stosownych dowodów, w terminie nie później niż 3 dni, liczonych od dnia powołania się na Siłę wyższą.
 2. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za opóźnienia lub braki w realizacji Umowy wynikające z działania Siły Wyższej, powstałe po dacie zawarcia Umowy.
 3. Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując opóźnienie lub szkodę.
 4. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności Siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązywanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie powiadomić drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej, Wykonawca zobowiązany będzie do wypełniania swoich obowiązków wynikających z Umowy stosując środki alternatywne, po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.

IX. INFORMACJE POUFNE

 1. Kupujący jest zobowiązany traktować każdą informację uzyskaną od Sprzedającego, która nie jest znana publicznie, jako poufną. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści Umowy, a także wszelkich informacji związanych z jej zawarciem i wykonywaniem oraz dotyczących Sprzedającego, jego działalności (w tym w szczególności techniczne, handlowe i inne informacje, dane, materiały itp. dotyczące sytuacji finansowej, produktów i planowanych produktów, know-how, procedur, umów, danych finansowych, strategii marketingowych), w okresie od chwili podpisania Umowy oraz po tym okresie. Obowiązek zachowania poufności w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje wszystkie osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy.
 2.  Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej zostaje ograniczony w zakresie w jakim:
  1) Kupujący przekazuje te informacje w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji Umowy osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że osoby te zobowiążą się do bezwzględnego zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej;
  2) informacje te muszą zostać ujawnione na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej;
  3) na podanie tej informacji do publicznej wiadomości wyraził zgodę Sprzedający w formie pisemnej;
  4) informacje, które w chwili ujawnienia są opublikowane lub publicznie znane.
 3.  W przypadku naruszenia przez Kupującego obowiązku opisanego w ust. 1 powyżej, zobowiązuje się on do zapłaty na rzecz Sprzedającego kary umownej w kwocie 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każde naruszenie.
 4. Przed naliczeniem kary umownej, o której mowa w ust. 3 powyżej, Sprzedający zobowiązany jest pisemnie wezwać Kupującego do złożenia wyjaśnień.
 5. Kara umowna, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie płatna w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania przez Kupującego informacji o jej naliczeniu.
 6. Jeżeli na skutek naruszenia przez Kupującego obowiązku określonego w ust. 1 powyżej, powstałaby szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, Sprzedającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umową, na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedający, realizując obowiązek Administratora wynikający z przepisów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, ze zm.), (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016) (dalej ,,RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), informuje Kupującego, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest ALL SPICE Niegodzisz spółka jawna z siedzibą w Dziekanowie Nowym, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000909854, NIP: 1182165114, REGON: 369402072Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Rolnicza 457, 05-092 Łomianki, lub też drogą e-mailową pod adresem: allspice@post.pl ;
  2. Dane osobowe wskazane w Umowie będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy;
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich uniemożliwi udział w realizacji Umowy;
  5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także osoby posiadające od Administratora upoważnienie do przetwarzania niniejszych danych osobowych;
  6. Dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania i realizacji zawartej Umowy. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora;
  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
   1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
   2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
   3. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
   4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane w Umowie;
  9. Dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w OWS mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Strony oświadczają, że ewentualne spory powstałe na tle współpracy będą rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 3. Jakiekolwiek zmiany Umowy, a także jej rozwiązanie muszą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.
 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie OWS stanie się nieważne lub bezskuteczne z jakiegokolwiek powodu, nie będzie to miało wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień OWS. W takiej sytuacji Strony dołożą wszelkich starań, by osiągnąć intencję i cel takiego nieważnego lub bezskutecznego postanowienia, zastępując je nowym postanowieniem, dającym ekonomiczny skutek możliwie zbliżony do skutku tego nieważnego lub bezskutecznego postanowienia.
 5. Cesja praw i obowiązków Kupującego wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej, wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedającego.
 6. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 01 grudnia 2020 r.