Informacja na temat przetwarzania danych osobowych pracowników lub współpracowników kontrahentów – osoby kontaktowe

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie ALL SPICE Niegodzisz spółka jawna  ul. Rolnicza 457 05-092 Łomianki

 • Listownie na adres powyżej

2. przetwarzamy twoje dane osobowe w celu i podstawach prawnych:

 • Kontaktowania się z Tobą w sprawach bieżących związanych z realizacją umowy, między nami a twoim pracodawcą, przedstawiania ofert, otrzymywaniem zleceń, odpowiadania na zapytania. Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości kontaktowania się z naszymi kontrahentami
 • Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzić związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz.

3. Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od twojego pracodawcy lub podmiotu, który reprezentujesz. Otrzymujemy takie dane jak imię i nazwisko, nr. Telefonu, adres e-mail, stanowisko i miejsce pracy.

4. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres realizacji umowy lub do przedawnienia się roszczeń

5. Twoje dane będziemy przekazywać wyłącznie podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi na podstawie umowy i zgodnie z naszymi poleceniami. Np.: firmy IT

6. Przysługują ci następujące prawa:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • Żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • Wniesienia sprzeciwu
 • Wniesienie skargi do organu nadzorczego

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie ALL SPICE Niegodzisz spółka jawna  ul. Rolnicza 457 05-092 Łomianki

 • Listownie na adres powyżej

2. przetwarzamy twoje dane osobowe w celu i podstawach prawnych:

 • Oceny Twoich kwalifikacji zdolności i umiejętności do pracy na stanowisku, na które aplikujesz
 • Wybrać odpowiednią osobę do pracy w naszym Instytucie
 • Za odrębną zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis prawa kodeksu pracy
 • Niezbędność do zawarcia umowy o pracę
 • Jeśli przekazujesz nam inne dane niż imię nazwisko, data urodzenia miejsce zamieszkania, wykształcenia dotychczasowe zatrudnienie potrzebujemy twojej zgody.

3. Twoje dane będziemy przetwarzać do zakończenia procesu rekrutacji lub przez okres 2 lat jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji

4. Twoje dane będziemy przekazywać wyłącznie podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi na podstawie umowy i zgodnie z naszymi poleceniami. Np.: firmy IT

5. Przysługują ci następujące prawa:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • Żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • Wniesienia sprzeciwu
 • Wniesienie skargi do organu nadzorczego
 • Cofnięcia zgody
 • Prawo do przenoszenia danych w zakresie tych danych na które wyraziłeś zgodę lub zawarliśmy umowę